Provider
Directory

Following is a list of Alameda County Behavioral Health Care Services (ACBH) mental health and substance use providers who are often available to accept new clients. However, some listed providers offer only specialized services to limited populations. Depending on the services you need, please call the following number and a staff will provide screening and referral services to help you select the most appropriate provider who can best meet your specific needs, including language, communication and service location, whenever possible. They also have the most up-to-date information on which providers have current openings. Once a provider has been identified, you may call the provider directly to schedule an appointment.

ACBH Provider Directory

For Mental Health services: call ACBH’ ACCESS Program at 1 (800) 491-9099.

For Substance Use services: call Substance Use Treatment and Referral Helpline at 1 (844) 682-7215.

For hearing or speaking limitations: dial 711 for the California Relay Service.

 • Click here for the Mental Health Provider Directory .pdf file
 • Click here for the Mental Health Providers Rendering Staff Directory .pdf file
 • Click here for the Substance Use Disorders Provider Directory by Site .pdf file
 • Click here for the Substance Use Disorders Rendering Staff Directory .pdf file

A continuación, se encuentra una lista de los proveedores de los Servicios de Salud Conductual del Condado de Alameda (ACBH) que, por lo general, están disponibles para aceptar nuevos clientes. Sin embargo, algunos proveedores que figuran en la lista ofrecen solo servicios especializados para poblaciones limitadas. Dependiendo de los servicios que necesite, llame al siguiente número y el personal le brindará servicios de revisión y derivación para ayudarlo a seleccionar el proveedor más apropiado que mejor satisfaga sus necesidades específicas, incluido el idioma, la comunicación y la ubicación del servicio, siempre que sea posible. También tienen la información más actualizada sobre qué proveedores tienen vacantes actuales. Una vez que se ha identificado a un proveedor, puede llamar al proveedor directamente para programar una cita.

 • Para los servicios de salud mental: llame al programa ACCESS de ACBH al 1-800-491-9099.
 • Para los servicios de uso de sustancias: llame a la línea de ayuda de referencia para el tratamiento de uso de sustancias al 1-844-682-7215.
 • Para limitaciones de audición o habla, marque 711 para el Servicio de retransmisión de California.

Haga clic aquí para directorio de proveedores por sitio Archivo PDF

Haga clic aquí para directorio de proveedores por sitio PDF – SUD

以下是位於阿拉米達縣的通常會接受新客戶的行為保健服務(BHCS)供應商列表。 然而,有些所列出的供應商為有限的人群僅僅提供專業服務。根據您所需要的服務,請撥打以下號碼,工作人員將隨時隨地提供篩選和推介服務以説明您選擇最能符合您特殊需求的最適合的供應商,包括語言、溝通及服務地點。 他們也有關於哪家供應商有當前空缺的最新資訊。一旦確認了某個供應商,您可直接聯繫供應商以安排會面會議。

 • 對於心理健康服務:呼叫ACBH ACCESS 專案,1-800-491-9099
 • 對於物質使用服務:呼叫物質使用治療和轉介熱線:1-844-682-7215
 • 對於聽力或口頭表達障礙:撥打711,聯繫加州繼電器服務

click 呢度 按站點提供既程序目錄 .pdf 文件

click 呢度 透過呈現服務提供程序對提供程序目錄進行訪問 .pdf – SUD 文件

以下是位于阿拉米达县的通常会接受新客户的行为保健服务(BHCS)供应商列表。 然而,有些所列出的供应商为有限的人群仅仅提供专业服务。根据您所需要的服务,请拨打以下号码,工作人员将随时随地提供筛选和推介服务以帮助您选择最能符合您特殊需求的最适合的供应商,包括语言、沟通及服务地点。 他们也有关于哪家供应商有当前空缺的最新信息。一旦确认了某个供应商,您可直接联系供应商以安排会面会议。

 • 对于心理健康服务:呼叫ACBH ACCESS 项目,1-800-491-9099
 • 对于物质使用服务:呼叫物质使用治疗和转介热线:1-844-682-7215
 • 对于听力或口头表达障碍:拨打711,联系加州继电器服务

点击这里 为提供程序目录按站点 .pdf 文件

点击这里 对于提供程序目录, 通过呈现服务提供程序.pdf – SUD 文件

در ذیل، فهرستی از ارائه‌دهندگان خدمات درمانی رفتاری شهرستان آلامدا (BHCS) را مشاهده می‌کنید که در اغلب موارد برای پذیرش مراجعین جدید در دسترس هستند. با این حال، برخی از ارائه‌دهندگانی که در این فهرست هستند فقط خدمات تخصصی به جمعیت‌های محدود ارائه می‌دهند. بسته به خدمات مورد نیازتان، لطفاً با شماره زیر تماس بگیرید تا یکی از کارکنان خدمات غربالگری و ارجاع را به شما ارائه دهد و به کمک او بتوانید مناسب‌ترین ارائه‌دهنده‌ای را انتخاب کنید که نیازهای خاص شما از جمله زبان، ارتباطات و مکان خدمات را در هر جای ممکن براورده کنند. آنها در این باره که کدام ارائه‌دهنده در حال حاضر امکان ارائه خدمات دارد دارای اطلاعات به روز هستند. به محض شناسایی یک ارائه دهنده، می‌توانید مستقیماً برای تعیین قرار ملاقات با ارائه‌دهنده خدمات تماس بگیرید.

 • برای خدمات بهداشت روانی: دسترسی به برنامه دسترسی BHCS در 9099-491-800-1.
 • برای خدمات مرتبط با مواد مخدر: به خط درمان دارویی مراجعه کنید و به شماره 7215-682-844-1 مراجعه کنید.
 • در صورت محدودیت در شنوایی یا کلامی، برای دریافت خدمات کالیفرنیا با 711 تماس بگیرید.

اینجا را کلیک کنید برای ارائه دهنده دایرکتوری توسط سایت .پی دی اف دانلود فایل

اینجا را کلیک کنید برای فهرست ارائه دهنده توسط ارائه دهنده خدمات.پی دی اف دانلود فایل – SUD

Sau đây là danh sách các nhà cung cấp Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi Quận Alameda (BHCS), những bên thường sẵn sàng chấp nhận khách hàng mới. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp được liệt kê chỉ cung cấp các dịch vụ đặc biệt với số lượng hạn chế. Tùy thuộc vào các dịch vụ quý vị cần, vui lòng gọi số sau đây và nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ khám lâm sàng và giới thiệu để giúp quý vị chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất mà có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu cụ thể của quý vị, bao gồm ngôn ngữ, giao tiếp và địa điểm dịch vụ, bất cứ khi nào có thể. Họ cũng có những thông tin cập nhật nhất về các nhà cung cấp hiện đang mở cửa. Khi đã xác định được một nhà cung cấp, thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để lên lịch hẹn khám.

 • Đối với dịch vụ Sức khỏe tâm thần: gọi cho Chương trình ACCESS của ACBH theo số máy 1-800-491-9099.
 • Đối với dịch vụ Sử dụng chất gây nghiện: gọi cho Đường dây trợ giúp Điều trị sử dụng chất gây nghiện và Giới thiệu theo số máy 1-844-682-7215.
 • Đối với các hạn chế về nghe hoặc nói, quay số 711 để sử dụng Dịch vụ chuyển tiếp California.

bấm vào đây Đối với nhà cung cấp Directory bởi Vị trí Tập tin PDF

bấm vào đây Đối với nhà cung cấp Directory bởi Vị trí Tập tin PDF – SUD

다음은 일반적으로 새 고객을 받아들일 수 있는 ‘알라메다(Alameda) 카운티 행동 건강 의료 서비스’(BHCS) 제공업체 목록입니다. 그러나, 목록 상의 일부 제공업체는 제한적인 인원수에 대해서만 전문 서비스를 제공합니다. 귀하께서 필요로 하는 서비스에 따라 다음 전화 번호로 연락해 주십시오. 직원이 언어, 연락 및 서비스 위치 등 귀하의 특정 요구 사항을 가장 잘 충족시킬 수 있는 적합한 제공업체를 선택하는 데 도움이 되는 모든 가능한 검사 및 추천 서비스를 제공해 드릴 것입니다. 또한, 현재 이용 가능한 서비스 제공업체에 대한 최신 정보도 제공해 드립니다. 적합한 제공업체를 찾은 후에는, 해당 제공업체에 직접 전화해 예약하실 수 있습니다.

 • 정신 건강 서비스: ACBH의 ACCESS 프로그램으로 전화(1-800-491-9099)해 주십시오.
 • 약물 사용 서비스: ‘약물 사용 치료 및 추천 지원 센터’로 전화(1-844-682-7215)해 주십시오.
 • 청각 또는 언어 장애가 있으신 경우, ‘캘리포니아 중계 서비스’(711)로 전화해 주십시오.

여기를 클릭 사이트 특정 공급자 디렉터리 .pdf file

여기를 클릭 공급자 디렉터리에 대 한 서비스 제공 업체 .pdf file – SUD

Ang mga sumusunod ay talaan ng mga tagapagtustos ng Alameda County Behavioral Health Care Services (ACBH) na madalas na mayroon para tumanggap ng mga bagong kliyente. Gayunman, nag-aalok lamang ang ilang nakatalang mga tagapagtustos ng mga natatanging serbisyo sa mga limitadong mamamayan. Depende sa mga serbisyong kailangan mo, mangyaring tumawag sa mga sumusunod na numero at isang tauhan ang tutugon sa iyong espesipikong pangangailangan, kabilang na ang pangangailangan sa wika, komunikasyon at serbisyong lokasyon, kailanman maari. Nagtataglay din sila ng pinakanapapanahong impormasyon kung aling tagapagtustos ang may kasalukuyang pagbubukas. Sa sandaling matukoy ang tagapagtustos, maaari mong tuwirang tawagan ang tagapagtustos para magpa-iskedyul ng usapan.

 • Para sa mga serbisyong Kalusugang Pangkaisipan: tawagan ang Programang ACCESS ng ACBH sa 1-800-491-9099.
 • Para sa mga serbisyong paggamit ng substansya: tawagan at sumangguni sa linya ng Paggamot sa Paggamit ng Substansya sa 1-844-682-7215.
 • Para sa mga may limitasyon sa pandinig at pagsasalita, i-dayal ang 711 para sa California Relay Service (Serbisyong Pangtulong Pangtelepono).

mag-click dito para sa mga Provider Directory pamamagitan ng Site .pdf file

mag-click dito para sa mga Provider Directory ng Site .pdf file – SUD