Beneficiary Handbook

Beneficiary Handbook

MHS Beneficiary Handbook

You may receive a paper copy of any of these documents, free of charge, by contacting your current service provider or Alameda County ACCESS line at 1-800-491-9099. Upon request, a paper copy will be made available to you in the standard or large font format within 5 business days.

You may receive a paper copy of any of these documents, free of charge, by contacting your current service provider or Alameda County ACCESS line at 1-800-491-9099. Upon request, a paper copy will be made available to you in the standard or large font format within 5 business days.

Mental Health Plan (MHP), Beneficiary Handbook Specialty Mental Health Services

Puede recibir una copia en papel de cualquiera de estos documentos, sin coste alguno, comunicándose con su proveedor de servicios actual o con la Línea ACCESS del Condado de Alameda en el 1-800-491-9099. Si lo solicita, se le facilitará una copia en papel en el formato de letra estándar o letra grande en un plazo de 5 días laborables.

Spanish
Guía del beneficiario para servicios de salud mental de Medi-Cal

Esta Guía del beneficiario de ACBH está disponible en formato de audio

您可以聯絡當前服務提供商或撥打阿拉米達縣 ACCESS 熱線 1-800-491-9099,免費獲得這些文件的紙質副本。 我們可根據要求在 5 個工作日內提供標准或大字體格式紙質副本。

Chinese Traditional
Medi-Cal 心理健康服務受益人指南

本 ACBH 受益人手冊以音訊檔案格式提供

您可以联络当前服务提供商或拨打阿拉米达县 ACCESS 热线 1-800-491-9099,免费获取这些文件的纸质副本。 根据您的要求,我们会在 5 个工作日内提供标准或大字体格式的纸质副本。

Chinese Simplified
Medi-Cal 心理健康服务受益人指南

此 ACBH 受益人手册以音频的格式提供

 

 

 

Farsi

 


راهنمای خدمات سالمت روانی Cal-Medi برای ذینفعان

ذینفعان ACBH به صورت صوتی در دسترس است

Quý vị có thể nhận được một bản sao miễn phí của bất kỳ tài liệu nào trong số này bằng cách liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị hoặc đường dây TIẾP CẬN của Quận Alameda ở số 1-800-491-9099. Khi có yêu cầu, một bản sao trên giấy sẽ được cung cấp cho quý vị dưới dạng phông chữ tiêu chuẩn hoặc cỡ lớn trong vòng 5 ngày làm việc.

Vietnamese
Hướng Dẫn cho Người Hưởng Quyền Lợi về Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của Medi-Cal

Sổ Tay Người Thụ Hưởng ACBH này có sẵn ở định dạng âm thanh

현재 이용 중인 서비스 제공자 또는 1‐800‐491‐9099번 알라미다 카운티 액세스 라인에 연락하여 해당 문서의 종이 사본을 무료로 받을 수 있습니다. 요청 시 영업일 기준 5일 이내에 표준 또는 큰 글꼴 형식의 종이 사본을 제공해 드립니다.

Korean
Medi-Cal 정신 건강 서비스 가입자 가이드

ACBH 수혜자 핸드북은 오디오 형식으로 제공됩니다

Maaari kang makatanggap ng papel na kopya ng alinman sa mga dokumentong ito, nang walang bayad, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang service provider o linya ng ACCESS ng Alameda County sa 1-800-491-9099. Kapag hiniling, isang kopya ng papel ang magiging available sa iyo sa karaniwan o malaking format ng font sa loob ng 5 araw ng negosyo.

Tagalog
Gabay ng Benepisyaryo sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Medi-Cal

Itong Manwal ng Benepisaryo ng ACBH ay available sa audio format

SUD Beneficiary Handbook

You may receive a paper copy of any of these documents, free of charge, by contacting your current service provider or Alameda County Helpline at 1-844-682-7215. Upon request, a paper copy will be made available to you in the standard or large font format within 5 business days.

You may receive a paper copy of any of these documents, free of charge, by contacting your current service provider or Alameda County Helpline at 1-844-682-7215. Upon request, a paper copy will be made available to you in the standard or large font format within 5 business days.

SUD Drug Medi-Cal Organized Delivery System Beneficiary Handbook

Puede recibir una copia en papel de cualquiera de estos documentos, sin coste alguno, comunicándose con su proveedor de servicios actual o con la Línea de Ayuda del Condado de Alameda en el 1-844-682-7215. Si lo solicita, se le facilitará una copia en papel en el formato de letra estándar o letra grande en un plazo de 5 días laborables. 

Spanish Guía del beneficiario para servicios de salud mental de Medi-Cal 

Esta Guía del beneficiario de ACBH está disponible en formato de audio

您可以聯絡當前服務提供商或撥打阿拉米達縣幫助熱線 1-844-682-7215,免費獲得這些文件的紙質副本。 我們可根據要求在 5 個工作日內提供標准或大字體格式紙質副本。

Chinese Traditional
Medi-Cal 心理健康服務受益人指南

本 ACBH 受益人手冊以音訊檔案格式提供

您可以联络当前服务提供商或拨打阿拉米达县帮助热线 1-844-682-7215,免费获取这些文件的纸质副本。 根据您的要求,我们会在 5 个工作日内提供标准或大字体格式的纸质副本。

Chinese Simplified
Medi-Cal 心理健康服务受益人指南

此 ACBH 受益人手册以音频的格式提供

Farsi
راهنمای خدمات سالمت روانی Cal-Medi برای ذینفعان

ذینفعان ACBH به صورت صوتی در دسترس اس

Quý vị có thể nhận được một bản sao miễn phí của bất kỳ tài liệu nào trong số này bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị hoặc Đường Dây Trợ Giúp của Quận Alameda ở số 1-844-682-7215. Khi có yêu cầu, một bản sao trên giấy sẽ được cung cấp cho quý vị dưới dạng phông chữ tiêu chuẩn hoặc cỡ lớn trong vòng 5 ngày làm việc.

Vietnamese
Hướng Dẫn cho Người Hưởng Quyền Lợi về Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của Medi-Cal

Sổ Tay Người Thụ Hưởng ACBH này có sẵn ở định dạng âm thanh

현재 이용 중인 서비스 제공자 또는 1‐844‐682‐7215번 알라미다 카운티 헬프라인에 연락하여 이러한 문서의 종이 사본을 무료로 받을 수 있습니다. 요청 시 영업일 기준 5일 이내에 표준 또는 큰 글꼴 형식의 종이 사본을 제공해 드립니다.

Korean
Medi-Cal 정신 건강 서비스 가입자 가이드

ACBH 수혜자 핸드북은 오디오 형식으로 제공됩니다

Maaari kang makatanggap ng papel na kopya ng alinman sa mga dokumentong ito, nang walang bayad, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang service provider o Helpline ng Alameda County sa 1-844-682-7215. Kapag hiniling, isang kopya ng papel ang magiging available sa iyo sa karaniwan o malaking format ng font sa loob ng 5 araw ng negosyo.

Tagalog
Gabay ng Benepisyaryo sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Medi-Cal

Itong Manwal ng Benepisaryo ng ACBH ay available sa audio format

Beneficiary Handbook Audio Files

To receive any of these documents, by mail or email, please contact your current service provider. You may also call Alameda County ACCESS line at 1-800-491-9099 to initiate or learn more about Specialty Mental Health Services or 1-844-682-7215 to reach Alameda County Helpline regarding Substance Use Disorder Services.