Consumer Grievance

If you have a concern or problem or are not satisfied with your mental health services, ACBHCS wants to be sure your concerns are resolved simply and quickly. You or your representative may file a Grievance or Appeal, orally or in writing, with your provider, or with the Consumer Assistance office at 1-800-779-0787.

The ACBHCS Consumer Grievance and Appeals Policy and Consumer Grievance and Appeals forms are available in an audio file format below:
Grievance and Appeal Process Information, Grievance or Appeal Request & Authorization for Release of Confidential Information


اگر مسئله یا مشکلی وجود دارد یا از خدمات سلامت روانی (صحت روانی) خود راضی نیستید، برنامه سلامت روانی يا پلان صحت روانی (ايم ايچ پیMHP ) می خواهد اطمینان حاصل کند که نگرانی شما به سرعت و بسادگی برطرف شود. شما یا نماینده شما می توانید بصورت شفاهی یا کتبی شکایت یا درخواست تجدیدنظر را به ارائه کنندهٔ خدمات خود یا دفتر کمک رسانی اعضا (دفتر کمک به مصرف کننده ها) در شماره 1(800) 779-0787 تسلیم کنید. (Farsi)

خط مشی اعتراض و درخواست تجدید نظر مشتری ACBHCS و فرم¬های شکایت مشتری و درخواست تجدید نظر در قالب فایل صوتی زیر موجود است


如果您对心理健康服务有意见或不太满意,心理健康计划 (MHP) 会竭力提供便捷方案,让您迅速消除疑虑。您或您的代表可以口头或书面形式向您的医师/医疗机构提出投诉或申诉,或拨打 1-800-779-0787 (Simplified Chinese)

ACBHCS 消费者申诉与上诉政策和消费者申诉与上诉表格均以下列音频文件格式提供


若您對於心理健康服務有任何疑慮或問題,或者有任何不滿,心理健康計畫 (MHP) 會設法以最快的速度、最簡便的方式予以解決。您或您的代表可以透過口頭或書面方式向醫師/醫療機構提出投訴或申訴,也可以致電 1-800-779-0787 (Traditional Chinese)

ACBHCS 消費者申訴及上訴政策與消費者申訴及上訴表單皆以下列音訊檔案格式提供

ACBHCS 消費者申訴及上訴政策與消費者申訴及上訴表單皆以下列音訊檔案格式提供


Si tiene alguna inquietud o algún problema o no está satisfecho con los servicios de salud mental, el Plan de Salud Mental (Mental Health Plan, MHP) quiere asegurarse que sus inquietudes se resuelvan de manera simple y rápida. Usted o su representante puede presentar una queja o apelación, de forma oral o escrita, ante su proveedor o ante la oficina de Ayuda al consumidor al 1-800-779-0787. (Spanish)

La Política de Quejas y Apelaciones de los Consumidores de ACBHCS y los formularios de Queja y Apelación de los Consumidores están disponibles en un formato de archivo de audio debajo


Nếu quý vị có một quan tâm hoặc vấn đề hoặc không hài lòng với những dịch vụ sức khỏe tâm thần của mình, Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần (MHP) muốn bảo đảm rằng những quan tâm của quý vị được giải quyết một cách đơn giản và nhanh chóng. Quý vị hoặc người đại diện của quý vị có thể lập đơn xin Than Phiền hoặc Kháng Cáo, bằng lời nói hoặc bằng chữ viết, với nơi chăm sóc của quý vị, hoặc với văn phòng Trợ Giúp Khách Hàng ở số 1-800-779-0787. (Vietnamese)

Chính sách Khiếu Nại và Kháng Cáo của Người Tiêu Dùng của ACBHCS và mẫu đơn Khiếu Nại và Kháng Cáo của Người Tiêu Dùng được cung cấp dưới dạng hồ sơ âm thanh dưới đây


Kung may ikinababahala kayo o problema o hindi nasisiyahan sa inyong mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan, nais matiyak ng ACBHCS na simple at mabilis na malulutas ang inyong mga ikinababahala. Ikaw o ang inyong kinatawan ay maaaring magsampa ng isang Karaingan o Apela, sa pamamagitan ng pagsasabi (orally) o sa kasulatan, sa inyong provider, o sa Consumer Assistance office sa 1-800-779-0787.

Ang Patakaran sa mga Reklamo at Apela ng Kliyente sa ACBHCS (ACBHCS Consumer Grievance and Appeals Policy) at mga pormularyo o form para sa paghahain ng Reklamo at Apela ng Kliyente (Consumer Grievance and Appeals) ay maaaring makuha sa format na mapapakinggan o audio file na nasa ibaba


만약 지금 받고 계시는 정신건강 서비스에 대해 문제나 궁금하신 점이 있거나 또는 서비스에 만족하지 않으시다면, ACBHCS는 간단하고 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력할 것입니다. 귀하나 귀하의 대리인은 불만사항접수나 탄원서를 구두나 서면으로 정신건강서비스 제공자 또는 소비자보조사무실인 1-800-779-078를 통해서 제출할 수 있습니다.

ACBHCS 소비자 불만 및 이의제기 정책과 소비자 불만 및 이의제기 양식은 오디오 파일 형식으로 아래에 제공됩니다.


For more detailed information on the Grievance or Appeals process, please ask your provider for a copy of Guide to Medi-Cal Mental Health Services. For questions or assistance with filling out forms, you may ask your provider or call: Consumer Assistance: 1-800-779-0787