Consumer Grievance

If you have a concern or problem or are not satisfied with your mental health services, ACBHCS wants to be sure your concerns are resolved simply and quickly. You or your representative may file a Grievance or Appeal, orally or in writing, with your provider, or with the Consumer Assistance office at 1-800-779-0787.


اگر مسئله یا مشکلی وجود دارد یا از خدمات سلامت روانی (صحت روانی) خود راضی نیستید، برنامه سلامت روانی يا پلان صحت روانی (ايم ايچ پیMHP ) می خواهد اطمینان حاصل کند که نگرانی شما به سرعت و بسادگی برطرف شود. شما یا نماینده شما می توانید بصورت شفاهی یا کتبی شکایت یا درخواست تجدیدنظر را به ارائه کنندهٔ خدمات خود یا دفتر کمک رسانی اعضا (دفتر کمک به مصرف کننده ها) در شماره 1(800) 779-0787 تسلیم کنید. (Farsi)


如果您对心理健康服务有意见或不太满意,心理健康计划 (MHP) 会竭力提供便捷方案,让您迅速消除疑虑。您或您的代表可以口头或书面形式向您的医师/医疗机构提出投诉或申诉,或拨打 1-800-779-0787 (Simplified Chinese)


若您對於心理健康服務有任何疑慮或問題,或者有任何不滿,心理健康計畫 (MHP) 會設法以最快的速度、最簡便的方式予以解決。您或您的代表可以透過口頭或書面方式向醫師/醫療機構提出投訴或申訴,也可以致電 1-800-779-0787 (Traditional Chinese)

ACBHCS 消費者申訴及上訴政策與消費者申訴及上訴表單皆以下列音訊檔案格式提供


Si tiene alguna inquietud o algún problema o no está satisfecho con los servicios de salud mental, el Plan de Salud Mental (Mental Health Plan, MHP) quiere asegurarse que sus inquietudes se resuelvan de manera simple y rápida. Usted o su representante puede presentar una queja o apelación, de forma oral o escrita, ante su proveedor o ante la oficina de Ayuda al consumidor al 1-800-779-0787. (Spanish)


Nếu quý vị có một quan tâm hoặc vấn đề hoặc không hài lòng với những dịch vụ sức khỏe tâm thần của mình, Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần (MHP) muốn bảo đảm rằng những quan tâm của quý vị được giải quyết một cách đơn giản và nhanh chóng. Quý vị hoặc người đại diện của quý vị có thể lập đơn xin Than Phiền hoặc Kháng Cáo, bằng lời nói hoặc bằng chữ viết, với nơi chăm sóc của quý vị, hoặc với văn phòng Trợ Giúp Khách Hàng ở số 1-800-779-0787. (Vietnamese)


Kung may ikinababahala kayo o problema o hindi nasisiyahan sa inyong mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan, nais matiyak ng ACBHCS na simple at mabilis na malulutas ang inyong mga ikinababahala. Ikaw o ang inyong kinatawan ay maaaring magsampa ng isang Karaingan o Apela, sa pamamagitan ng pagsasabi (orally) o sa kasulatan, sa inyong provider, o sa Consumer Assistance office sa 1-800-779-0787.


만약 지금 받고 계시는 정신건강 서비스에 대해 문제나 궁금하신 점이 있거나 또는 서비스에 만족하지 않으시다면, ACBHCS는 간단하고 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력할 것입니다. 귀하나 귀하의 대리인은 불만사항접수나 탄원서를 구두나 서면으로 정신건강서비스 제공자 또는 소비자보조사무실인 1-800-779-078를 통해서 제출할 수 있습니다.


For more detailed information on the Grievance or Appeals process, please ask your provider for a copy of Guide to Medi-Cal Mental Health Services. For questions or assistance with filling out forms, you may ask your provider or call: Consumer Assistance: 1-800-779-0787